FacebookTwitterПідписатися на RSS

/Files/photogallery/IMG_20171129_124905.jpg

/Files/images/IMG_20171213_132823.jpg
/Files/images/IMG_20171213_132955.jpg

/Files/images/IMG_20180124_132527.jpg

І.Загальні положення

1.1. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Богданівки Зборівського району Тернопільської області, функціонує з 1 вересні 1945 р. Знаходиться у спільній власності територіальних громад, сіл, селища, міста Зборівського району.

Скорочена назва: ЗОШ І-ІІ ст. с.Богданівки.

12. Місцезнаходження навчального закладу: Тернопільська область, Зборівський район, с.Богданівка, 47260.

1.3.Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Богданівки Зборівського району Тернопільської області є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4.Засновником навчального закладу є Озернянська сільська рада.

1.5.Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.

1А Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту; виховання громадянина України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй ;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення ; виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності і відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина ; розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду ; реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів ;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами У країни "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою

безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами ; дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.11. Навчальний заклад має право :

проходити в установленому порядку державну атестацію :

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу

із засновником ;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

Становленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуадьні робочі навчальні плани;

Спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та аеграмв проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не законодавству України ;

Використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально виховного процесу ;

Бути власником і розпорядником рухомою і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади юридичних фізичних осіб ;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному визначеному законодавством України ;

розвивати власну соціальну базу мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профіактичних і культурних підрозділів;

зазначати мережу класів із врахуванням норми їх наповнюваності, наявної «атеріальної бази та кадрового забезпечення,

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують рада навчального закладу, методична рада школи, методичні об'єднання вчителів та інші колективні форми методичної роботи, психологічна служба відповідно до науково- методичних проблем, які щорічно визначає педагогічна рада школи.

1.13.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються і фельдшерським пунктом села та Озернянською дільничною лікарнею.

1.14.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ . Організація навчально-виховного процесу.

2.1 Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного і річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання тюботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий -начальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою школи і затверджується відділом освіти Зборівської райдержадміністрації.

У вигляді додатків до навчального робочого плану додаються розклад уроків та режим роботи.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники аазчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, ге мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також аауїсово-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на явні державних стандартів.

2.3. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою

2.4. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які с замінюють ) або направлень відповідних органів управління освітою, а також відоцтва про народження ( копії ), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, юкумента про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншогонавчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.5. У навчальному закладі для учнів 1-4-тих класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально- матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора школи.

2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, відповідно до наказів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, згідно з чинним законодавством.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти Зборівської районної державної

* адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менш як ЗО календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дев’ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Зборівської райдержадміністрації та районною державною санітарно-епідеміологічною службою.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджуються директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу

юна чається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання і з математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний гтупінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти ідійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видасться відповідний документ про освіту :

по закінченні початкової школи - табель успішності;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту ;

2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального і матеріального заохочення відповідно до рішення ради школи.

III. Учасники навчально - виховного процесу.

3.1. Учасниками* навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

учні;

керівники;

педагогічні працівники; психолог, бібліотекар; інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3 Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу ;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо ;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації авчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гу ртках, групах за інтересами тощо ;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, правил поведінки чнів у школі, правил поведінки неповнолітніх на території Зборівського району; бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм ;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності та самообслуговуванні, не заборонені чинним законодавством, відробляти в повному обсязі навчально - виробничу практику; дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з лсокими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень рофесійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують чпультативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про ггргідо, Законом України “ Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на: захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для лоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально- виховного процесу;

проведення б установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного

звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

на участь в об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, не менше одного разу у п’ять років проходити курсову

перепідготовку;

виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівництва навчального закладу, відділу освіти Зборівської райдержадміністрації;

брати участь у роботі педагогічної ради;

щорічно до початку нового навчального року проходити медичне обстеження ! представляти дирекції школи медичний висновок про допуск до роботи.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

ЗЛО. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору(контракту) або за результатами атестації не відповідають . займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та відповідних державних, судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні > мови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; регулярно відвідувати батьківські збори та інші заходи, що проводяться відповідно до планів роботи батьківських комітетів і ради школи;

дотримуватися Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи; відшкодовувати у повному обсязі шкільне майно, знищене або приведене у непридатний стан їхніми дітьми, втрачені навчальні підручники і художню літературу.

3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в начальному закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

браги участь в організації навчально-виховного процесу;

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, роз’яснювати про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління навчальним закладом

4.1 .Управління навчальним закладом здійснюється його засновником - відділом освіти Зборівської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Зборівської райдержадміністрації. Призначення та

звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу - зборами трудового колективу; учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами; батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така

кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 3, учнів- 3, батьків і представників громадськості -3.

Термін їх повноважень становить два роки.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу; розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської дальності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, доглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних

працівників;

при необхідності вносять пропозиції щодо змін в Статут навчального закладу.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2.0сновними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного

процесу;

формування навичок здорового способу, життя;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального

досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II ступеня навчання, батьків, громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального

закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь - яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах :

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень ; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою -чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора е-навчального закладу, власника ( засновника), а також членами ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7- ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів , батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради обговорюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування,

адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються озгодою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу : організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення поземних мов та мов національних меншин ;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням ;

разом $ адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу ;

затверджує режим роботи навчального закладу ;сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування ;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів похвальними листами “ За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “ За особливі досягнення у вивченні окремих предметів “;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради , інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям ;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій ;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу ;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків ( осіб, які їх замінюють ) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере

участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових мов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; організовує громадський контроль за харчуванням і медичним говуванням учнів ;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу ;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників печально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів робоги . Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою .

4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності агальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, пучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця „ з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно- спортивної, корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої бази навчального закладу ;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників; вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності; сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних .

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес ( відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчально-виховного закладу . У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних закладах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах :

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України ; самоврядування ;

колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно . Кількість засідань визначається але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові знання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів .

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не двох третин її членів .

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, особах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу _ навчального закладу, батьків, громадськості .їх виконання оргазовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування - її засіданні з числа членів піклувальної ради .

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради :

скликає і координує роботу піклувальної ради ;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та Інших членів ;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень .

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради .

4.5.5. Піклувальна рада має право: вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально- виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально- оздоровчої бази навчального закладу;

залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу ; вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу ;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів ; брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування .

4.6. Директор навчального закладу : здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і установку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень -. з у навчанні;

доповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу ; озорює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, т ведення виховної роботи ;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та пожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких видів
насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними майстернями.

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учта.
здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлене

медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном і коштами;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контроль»:
конання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішньої охорони розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та -стосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання ;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо .

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Зборівської райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного Навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада .

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу .

4.9. Педагогічна рада розглядає питання :

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу ;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду';

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу . Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально - технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, варт вартість яких відображено у балансі навчального закладу .

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського - -звання або оперативного управління відповідно до чинного законодавстві рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та хорони .

5.4. вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального –закладу проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством . Збитки у навчальному закладу внаслідок порушення його майнових правфізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процес) навчального закладу сідлається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного актового залів, бібліотеки, архіву, медичного та комп’ютерного кабінетів. їдальні та буфету, вміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження.

5.6. Навчальний заклад володіє земельною ділянкою, де розміщуються спортивні географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі.

VI. Фінансово - господарська діяльність .

6.1.Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійнюється на кошторису .

6.2 Джерелами формування кошторису навчального закладу є кошти засновника

кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування

загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі:

Державних стандартів освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані від надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств.

від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел,

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунок начального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджуються директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого врядування, управління освітою.

6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок :них надходжень заходи , що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов негативу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчання
відзначасться законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти
і науки України та інших центральних органів виконавчої влади , яким підпорядковані
навчальні заклади За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може
здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність пре діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється
відповідно до законодавства .

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних находжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,

проектів, встановлю відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними
організаціями та освітніми асоціаціями

7.2. Навчальнийзаклад маєправо відповідно до чинного законодавства укладати
угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,
підприємствами, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1 .Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється
метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої
світи.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації , відділ освіти Зборівської райдержадміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є
атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку,

поновленому Міністерство освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального
кладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю.

Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану
навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не
в’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно

законодавства

IX. Реорганізація ас : лл-з-панія навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає
основник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, ділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною, призначеною засновником, а у
випадках ліквідації рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією,
визначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до переходять повноваження щодо
правління навчальна закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і
представляє його засновнику.

9.3. У випадках реорганізації права та обов'язання навчального закладу переходять до правонаступників законодавства або визначених навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 578

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.